Wilt u zelf eens gaan Klootschieten?

Neem contact op

Verenigingsstructuur

Kennism. hoe gaat dat nou Kennism. lidmaatschap Kennism. traningen en ver.wedstr.Kennism.verenigingstructuur Kennism. terug

Georganiseerd klootschieten

De overkoepelende organisatie binnen de klootschietwereld heet de Nederlandse Klootschieters Bond. De NKB bestaat momenteel uit 10 afdelingen, waarvan er binnen 6 afdelingen echt sprake is van georganiseerd klootschieten in de zin van afdelingsbesturen, commissies en competitie. De overige zijn wel aangesloten, maar nog te klein om dit op poten te krijgen. De NKB telt in totaal ca. 3000 leden.

De Afdeling

De Klootschiet Federatie IJsselstreek, waar ook onze vereniging deel van uit maakt, is één van de afdelingen waarbij we kunnen spreken van georganiseerd klootschieten.
De KFY telt 16 verenigingen waarbinnen in totaal ca. 300 klootschieters deelnemen.
De KFY kent een bestuur, wedstrijdcomm., pers & propagandacomm. en zorgt voor de nodige afgevaardigden naar de NKB. Een afdeling is autonoom wat betreft haar organisatie.

Organisatie bij KV Het Woudhuis.

Het bestuur bestaat uit 7 personen, met zoals dat hoort elk een eigen werkgebied. Zij zijn veelal ook de vertegenwoordigers uit de diverse commissies die onze vereniging kent, t.w.:
– Jeugdcommissie
– Wedstrijdcommissie
– Evenementencommissie
– Begeleidingscommissie
– Barcommissie

Algemene Ledenvergadering.

Het hoogste orgaan welke wij bij onze vereniging kennen is natuurlijk de Algemene Ledenvergadering. Daar van uit worden bestuursleden gekozen en belangrijke zaken vastgesteld. De vaste agendapunten zijn:
1. Opening.
2. Presentielijst / Vaststellen agenda.
3. Notulen/Jaarverslag.
3.1 Notulen vorige ledenvergadering.
3.2 Jaarverslag.
4. Financieel Jaarverslag.
5. Kascommissie.
5.1 Verslag kascommissie.
5.2 Benoeming kascommissie.
6. Bestuursverkiezing.
7. Jeugdzaken.
8. Pauze.
9. KFY-/NKB-zaken.
10.KVW-commissies.
11.a Activiteitenplanning.
11.b Wat er verder ter tafel komt.
12.Rondvraag en Sluiting.